Apply job

1.ช่างเย็บแผนก ช่างโพ้ง ช่างลา

 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
 1. รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรับผิดชอบ
 2. ทำงานเป็นทีม (เย็บบ้าง โพ้งบ้าง ลาบ้าง) แล้วแต่ความสามารถ
 
 • คุณสมบัติ
 
 1. ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 2. มีประสปการณ์มากกว่า 1ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีพื้นฐานการใช้จักรอุตสาหกรรม
 4. ขยัน มีความรับผิดชอบ
 5. ไม่เกลี้ยงงาน
 6. รู้จักการทำงานเป็นทีม (ทางบริษัทฯ เน้นการทำงานกันแบบพี่น้อง)
 • เงินเดือน: 13,XXX +++

 

***ทางบริษัทฯ มีนโยบายปรับพนักงานภายในขึ้นในระดับที่สูงขึ้น

และทางบริษัทฯ ต้องการคนที่ทำงานจริง เนื่องจากทางบริษัทฯ

ต้องการให้เกิดการเลิกจ้างน้อยที่สุด นอกจากสาระสำคัญที่จำเป็นเท่านั้น*** 

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทฯ 

ติดต่อ 095 163 5693 คุณกนกวรรณ

 

2.Sale Coordinator ชลบุรี / ระยอง 

 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
 

         1)  เป็นผู้ช่วยลูกค้าที่สนใจเกี่ยวกับการทำชุดยูนิฟอร์มฟอร์มพนักงาน แนะนำให้ข้อมูลที่เหมาะสมถูกต้อง ให้คำปรึกษา(Consultant)ด้านเนื้อผ้า, การตัดเย็บ, ระยะเวลาผลิต รวมทั้งดูแลหลังการขาย(Service Mind) ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดตามมาตรฐานของบริษัทฯที่วางไว้ ปฏิบัตินอกสถานที่ตามพื้นที่เขตที่บริษัทฯกำหนดได้

         2)  วางแผนกลยุทธ์การขาย ทำยอดขายตามเป้าหมาย 

         3)  รักษาฐานลูกค้าเก่า ขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์จนเกิดความเป็นRoyalty

         4)  นำเสนองานขาย ออกพบลูกค้าให้กับโรงงานตามเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับมอบหมาย

         5)  ประสานงานภายในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง สรุปยอดขาย ทำรายงานผ่านรูปแบบที่บริษัทฯวางไว้(ลดการทำงานที่ซับซ้อน)

         6)  วิเคราะห์ จัดการปัญหา&อุปสรรคเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำงานให้ราบรื่น

         7)  พร้อมเรียนรู้ระบบการทำงานของบริษัทฯ

 
 • คุณสมบัติ  (ประสบการณ์​ 3 ปีขึ้นไป)
 
         
          1)  เพศหญิง / ชาย อายุ 20ปีขึ้นไป
 
          2)  วุฒิระดับการศึกษาปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 
          3)  มีประสปการณ์ด้านบริการลูกค้ามาก่อน หรือ มีประสปการณ์ด้านเสื้อผ้ามาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
          4)  มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี รักงานด้านขายและบริการ พร้อมที่จะเรียนรู ้
 
          5)  มีทักษะการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะการพูด และการฟัง
 
          6)  ปฏิบัตินอกสถานที่ตามพื้นที่เขตที่บริษัทฯกำหนดได้
 
          7)  ชอบพัฒนาตนเอง รักการเรียนรู้ 
 
          8)  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ กลาง
 
 • เงินเดือน:     Negotiable*

 

***ทางบริษัทฯ มีนโยบายปรับพนักงานภายในขึ้นในระดับที่สูงขึ้น

 และทางบริษัทฯ ต้องการคนที่ทำงานจริง เนื่องจากทางบริษัทฯ

 ต้องการให้เกิดการเลิกจ้างน้อยที่สุด นอกจากสาระสำคัญที่จำเป็นเท่านั้น***

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทฯ